SWEDEN RESERVE & COLLECT WEBSITE

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. OM DE ALLMÄNNA VILLKOREN

  1. Denna Hemsida och Reserve & Collect tillhandahålls av NUANCE GROUP (Sverige) AB, ett Dufry Group-företag, (“vi/oss/vår”). Vi är ett aktiebolag registrerat i Sverige med sätesadressen Box 127 Stockholm - Arlanda, 190 46, Sverige. Med ”du/ni” och ”din/er” avses användaren av vår Hemsida och/eller Reserve & Collect.

  2. Dessa Villkor är tillämpliga när du använder vår Hemsida och/eller Reserve & Collect. Genom att använda vår Hemsida och/eller Reserve & Collect samtycker du till att bli bunden av dessa Villkor. Om du inte samtycker till att bli bunden av Villkoren skall du inte använda vår Hemsida eller Reserve & Collect. Vänligen läs Villkoren noggrant och säkerställ att du förstår dem innan du besöker Hemsidan eller använder Reserve & Collect.

  3. Dessa Villkor är tillämpliga på alla avtal mellan dig och oss som ingås när du besöker vår Hemsida och/eller när du använder Reserve & Collect.

  4. Dessa Villkor är endast tillämpliga när du besöker och använder vår Hemsida och Reserve & Collect. Om du använder en länk på Hemsidan för att besöka någon av våra partner-hemsidor, kommer alla köp som görs genom våra partner-hemsidor vara föremål för andra allmänna villkor.

  5. När följande ord med versal begynnelsebokstav används i dessa Villkor, avses följande:

Sekretesspolicy” vår sekretesspolicy, vilken finns tillgänglig här.

Produkter” någon av de produkter som finns på Hemsidan eller som ingår i en förbeställning.

Reserve & Collect” den förbeställningstjänst som erbjuds via Hemsidan (och som marknadsförs i våra butiker och på våra andra hemsidor) som innebär att du kan förbeställa Produkter inför en flygresa för upphämtning i våra utvalda butiker på Göteborg Landvetter Airport, Stockholm Arlanda Airport, och Malmö Airport precis innan flygresan.

Villkor” dessa allmänna villkor samt andra dokument som de allmänna villkoren hänvisar till, inklusive vår Integritetspolicy; och

Hemsida” vår hemsida på www.shopdutyfree.com

  1. Om du har frågor avseende Villkoren eller om du önskar diskutera en förbeställning som gjorts genom Reserve & Collect, vänligen kontakta vår kundservice via de kontaktuppgifter som framgår i klausul 17 nedan.

  2. När vi använder orden “skrift” eller “skriftlig” i Villkoren avses även korrespondens via e-mail om inget annat anges.

 1. RESERVE & COLLECT

  1. Tjänsten Reserve & Collect erbjuds till passagerare som reser från Stockholm Arlanda Airport Terminal 2, 4 och 5, och från Göteborg Landvetter Airport, där våra butiker finns. Mer information om våra butiker och vilka som erbjuder Reserve & Collect finns på Hemsidan.

  2. Förfrågningar om förbeställning måste göras senast 24 timmar innan avresa och tidigast 30 dagar innan avresedagen. Förbeställningar som sker tidigare eller senare än detta kommer inte att accepteras av oss. Notera att produkter som inte kan förbeställas på grund av dessa tidsbegränsningar istället kan läggas till en ”Önskelista”, som sparas för din framtida visning.

  3. Efter att du gjort en förfrågan om förbeställning genom Reserve & Collect kommer du motta ett e-mail (”Orderbekräftelse”) från oss som bekräftar att vi har mottagit din förfrågan och som tilldelar dig ett bekräftelsenummer. Detta nummer måste anges i all därpå följande kommunikation med oss rörande din förfrågan. Vänligen notera att Orderbekräftelsen enbart bekräftar din förfrågan och inte innebär att din förfrågan har accepterats. Vår accept av din förfrågan som en faktisk bekräftad förbeställning sker enligt beskrivningen i klausul 2.6.

  4. Inom sju (7) dagar från att du mottagit din Orderbekräftelse, bör du motta ett separat e-mail från oss (”Förbeställningsbekräftelse”) som informerar om huruvida Produkterna, som din förfrågan om förbeställning avser, finns tillgängliga och om de har förbeställts för dig. Av Förbeställningsbekräftelsen framgår även datum och plats för när du kan hämta och betala för Produkterna.

  5. När du använder Reserve & Collect ombeds du säkerställa att uppgifterna är fullständiga och korrekta innan du skickar din förfrågan. Som ett led i förbeställningsprocessen kommer du ombes att ange tid, datum, avgångsflygplats och destination för din flygresa. Var särskilt noga med att säkerställa att den informationen är korrekt eftersom vi använder den för att fastställa det datum och den tid då du kan hämta Produkterna. Om du, efter att ha skickat din förfrågan om förbeställning men innandu mottagit din Förbeställningsbekräftelse, inser att någon av de uppgifter du angett har varit felaktig eller om du vill ändra din förbeställning, kan du göra det genom att logga in på ditt användarkonto på Hemsidan (om du har skapat ett lösenord när du förbeställde Produkterna). Om du inser att någon av de uppgifter du angett har varit felaktig eller om du vill ändra din förbeställning efteratt du har mottagit did Förbeställningsbekräftelse bör du avbeställa din förbeställning och göra en ny förfrågan om förbeställning.

  6. Notera att varken Orderbekräftelse eller Förbeställningsbekräftelse utgör bindande anbud. Genom att göra en förbeställning reserverar du enbart Produkterna för hämtning och betalning på butiken vid tiden för avresa i enlighet med gällande tullbestämmelser och dessa Villkor.

  7. Du kan avbeställa din förbeställning när som helst, även efter det att du mottagit din Förbeställningsbekräftelse.

  8. Vi förbehåller oss rätten att, helt eller delvis, avbeställa din förbeställning av vilken anledning och vid vilken tidpunkt som helst. Om vi avbeställer din förbeställning kommer vi att försöka informera dig om det innan avgångstiden för din flygresa.

  9. Till undvikande av missförstånd är varken Orderbekräftelsen eller Förbeställningsbekräftelsen ett bindande anbud till dig, eller en bindande accept till ett anbud från dig. Avtalet mellan dig och oss ingås när du betalar för och hämtar Produkterna i butiken. Du blir ägare av Produkterna som du förbeställt genom Reserve & Collect när du hämtar och betalar för Produkterna i butiken i enlighet med butikens försäljningsvillkor.

 1. PRODUKTER

  1. Bilderna på Produkterna och, om tillämpligt, deras förpackning på Hemsidan är endast av illustrativ karaktär. Även om vi har ansträngt oss för att korrekt återge färgerna kan vi inte garantera att din digitala enhet korrekt återger Produkternas och/eller förpackningarnas verkliga färger. Produkterna kan avvika något från bilderna.

  2. Produkternas förpackningar kan skilja sig från de som visas på bilder på Hemsidan.

  3. Alla Produkter som visas på Hemsidan tillhandahålls i mån av tillgänglighet och är avhängiga begränsningar i tullfriheten (se klausul 7). Detta kommer att diskuteras med dig senast vid tid för avgång för din flygresa, men vi kommer att försöka informera dig i din Förbeställningsbekräftelse om Produkterna som du förbeställt inte finns tillgängliga. Ett sådant meddelande via mail kan dock inte garanteras på grund av tidsmässiga och administrativa begränsningar.

  4. Produktsortimentet som erbjuds på Hemsidan och i våra butiker (inklusive sådana produkter som kan ha bekräftats som förbeställda till dig) kan bli föremål för förändringar utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller upphöra att tillgängliggöra någon eller alla Produkter på Hemsidan.

 1. PRIS

  1. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att priserna på Produkterna är korrekta och uppdaterade. Vänligen se klausul 4.2 för information om vad som händer om vi ändå upptäcker ett fel i priserna på Produkterna som du har förbeställt. Produkternas priser kan ändras men sådana förändringar påverkar inte sådana förbeställningar som vi har bekräftat i enlighet med klausul 2.5.

  2. Hemsidan innehåller ett stort antal Produkter. Trots våra rimliga ansträngningar är det möjligt att vissa Produkter på Hemsidan är felaktigt prissatta. Om vi upptäcker ett fel i priserna på Produkterna som du har förbeställt kommer vi skriftligen att försöka informera dig om felet samt erbjuda dig att fortsatt förbeställa Produkterna till det korrekta priset eller att avbeställa din förbeställning. Om vi inte kan kontakta dig med de kontaktuppgifter du angett under förbeställningsprocessen kommer vi att behandla förbeställningen som avbeställd. Vi behöver inte under några omständigheter tillhandahålla dig Produkterna till det inkorrekta (lägre) priset.

  3. I händelse av ett inkorrekt pris enligt vad som beskrivits i klausul 4.2 kommer vi inte att genomföra förbeställningen av Produkterna förrän vi fått instruktioner från dig.

  4. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Produkterna. Sådana förändringar kommer inte att påverka redan gjorda förbeställningar, som bekräftats genom en Förbeställningsbekräftelse, med undantag för när förändringarna beror på felaktig prissättning på grund av ett typografiskt misstag.

  5. Prisgarantin för Reserve & Collect garanterar dig det bästa tillgängliga erbjudandet vid köptillfället från oss. Om Produkterna, när du hämtar och betalar för dem, ingår i ett kampanjerbjudande eller har blivit rabatterade i butiken vid datumet för hämtning kommer du få betala det lägre av:

   1. det pris som gäller enligt kampanjerbjudandet eller rabatten; eller

   2. det pris som uppgetts i din Förbeställningsbekräftelse.

Detta gäller enbart för Produkter som har förbeställts och inte för produkter som lagts i varukorgen i butiken på flygplatsen.

 1. SÄKERHET

Du är ansvarig för all användning av Hemsidan samt att hemlighålla användarnamn, mailverifikationer och lösenord som tilldelats eller valts av dig för att använda Hemsidan. Du får inte dela med dig av uppgifterna eller överföra dem till tredje part. Om någon obehörig användning eller dylik överträdelse av ditt användarkonto kommer till din kännedom måste du omedelbart kontakta oss.

 1. ÄNDRINGAR I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

  1. Vi förbehålleross rätten att ändra Villkoren. Sådana ändringar träder i kraft när de publicerats på Hemsidan. Din fortsatta användning av Hemsidan tolkas som ditt godkännande att bli bunden av de senaste Villkoren.

  2. Oaktat det som stadgas i klausul 6.1 kommer du att underrättas vid materiella förändringar av Villkoren, vilka uttryckligen behöver godkännas av dig för att träda i kraft.

  3. Vid varje förbeställning som du gör hos oss kommer de gällande Villkoren vid den tidpunkten tillämpas på avtalet mellan dig och oss.

 2. TILLGÅNG TILL PRODUKTER VID TID FÖR UPPHÄMTNING

  1. Om du, av någon anledning, inte betalar och hämtar Produkterna inom 24 timmar efter ditt upphämtningsdatum och tiden som framgår av Förbeställningsbekräftelsen avbeställs din förbeställning automatiskt och Produkterna returneras till butik för försäljning.

  2. För att säkerställa tillgänglighet i butik av Produkter som ingår i ett kampanjerbjudande kan det förekomma restriktioner avseende antalet sådana Produkter som du kan förbeställa. När en sådan begränsning föreligger kommer den normalt att publiceras på Hemsidan. Du kommer inte att kunna förbeställa fler Produkter än vad som är tillåtet.

  3. Utbudet av Produkter varierar mellan butiker. Detaljer avseende Produkter som är möjliga att förbeställa genom Reserve & Collect publiceras på Hemsidan.

  4. När du betalar och hämtar Produkterna förbehåller vi oss rätten att begränsa antal Produkter av samma slag som vi säljer till dig samt att avbryta din beställning om produkterna inte är tillgängliga vid upphämtningstillfället.

  5. Vi är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot dig om Produkterna som du beställt inte finns tillgängliga, eller i övrigt inte kan försäljas vid datumet för din upphämtning.

  6. När du hämtat Produkterna är dessa ditt ansvar och du bär risken för dem. Du är att betrakta som ägare till Produkterna när vi har mottagit fullständig betalning.

 3. BEGRÄNSNINGAR

  1. Vissa av våra Produkter förutsätter att köparen uppnått en viss ålder (till exempel alkoholhaltiga drycker, som förutsätter att köparen är minst 20 år). Genom att förbeställa sådana Produkter bekräftar du att du uppfyller ålderskravet. Om du inte uppfyller det aktuella ålderskravet får vi enligt lag inte sälja dessa Produkter till dig. Om du är underårig omber vi dig att inte förbeställa sådana Produkter. Du, eller annan person som agerar på uppdrag av dig, kan behöva uppvisa giltig ID-handling som styrker ålder när du betalar för och hämtar Produkterna.

  2. Alla förbeställningar regleras av tillämpliga tullbestämmelser och/eller tullfrihetsbestämmelser. Att tullagstiftningen efterlevs är ditt ansvar. Om du förbeställer Produkter som överstiger det som relevanta tullbestämmelser föreskriver kan du bli uppmanad (men vi har ingen skyldighet att uppmana dig) att endast köpa det antal Produkter som tillämpliga tullbestämmelser tillåter. Vi är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot dig om du köper fler Produkter än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

  3. När du betalar och hämtar Produkterna måste ett giltigt boardingkort kunna uppvisas. Om ett boardingkort inte kan uppvisas kommer din förbeställning att avbeställas och du kommer inte att ha möjlighet att köpa Produkterna. Vi är inte skyldiga men förbehåller oss rätten att neka dig att köpa Produkter som inte försäljs till den destination som framgår av ditt boardingkort. Vi är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot dig om du köper Produkter som inte är till salu för den destination som framgår av ditt boardingkort.

  4. Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att passera säkerhetskontrollen till avgångsområdet har vi inte möjlighet att fullfölja din förbeställning och kommer att avbeställa den.

  5. Av tullbestämmelser följer att vi inte har möjlighet att leverera Produkter som inte blivit upphämtade till en annan adress än den aktuella avgångsloungen på flygplatsen. Produkterna kan enbart upphämtas vid den anvisade upphämtningsplatsen på flygplatsen.

  6. Följande produkter ingår inte i Reserve and Collect 20 % rabatt:

   2246934 Armand de Brignac Brut 75cl ARMAND DE BRIGNAC
   2249454 Armand de Brignac Rose 75cl ARMAND DE BRIGNAC
   3455979 D Perignon Brut LE 12.5% 75cl DOM PERIGNON
   3455980 D Perignon Rose LE 12.5% 75cl DOM PERIGNON
   1000609 Dom Perignon Blanc  75cl DOM PERIGNON
   2457868 Dom Perignon P2 75cl DOM PERIGNON
   1886301 Dom Perignon Rose  75cl DOM PERIGNON
   2504082 Dom Perignon Rose EOY 2016 75cls DOM PERIGNON
   2436102 Hennessy James 40% 100cl HENNESSY
   3507106 Hennessy Master Blender LE 43% 50cl HENNESSY
   1000163 Hennessy Paradis 40% 70cl HENNESSY
   2582767 Hennessy Pure White VS 40% 70cl HENNESSY
   1000143 Hennessy Richard 40% 70cl HENNESSY
   1040753 Hennessy VS 40% 100cl HENNESSY
   2299105 Hennessy VS 40% 20cl HENNESSY
   5051866 Hennessy VS NBA LE 40% 75cl HENNESSY
   1000160 Hennessy VSOP 40% 100cl HENNESSY
   2334672 Hennessy VSOP 40% 150cl HENNESSY
   1064513 Hennessy VSOP 40% 50cl HENNESSY
   1076963 Hennessy VSOP 40% 70cl HENNESSY
   5052118 Hennessy VSOP NBA  LE 40% 75cl HENNESSY
   1064514 Hennessy XO 40% 100cl HENNESSY
   2477002 Hennessy XO 40% 150cl HENNESSY
   2477003 Hennessy XO 40% 300cl HENNESSY
   1076966 Hennessy XO 40% 75cl HENNESSY
   1000171 Hennessy XO Grand Champagne 40% 70cl HENNESSY
   5052119 Hennessy XO NBA LE 40% 75cl HENNESSY
   3455972 Hennessy XXO 40% 100cl HENNESSY
   5074722 Hibiki 21YO 43% 70cl HIBIKI
   5074723 Hibiki 30YO 43% 70cl HIBIKI
   2436067 Hibiki Harmony 43% 70cl HIBIKI
   4775687 Suntory AO 43.0% 70cl HIBIKI
   1000604 Krug   75cl KRUG
   2520533 Krug Rose Nv Champagne KRUG
   1064393 Krug Vintage 75cls KRUG
   3505636 Laphroaig BS 25YO LE 43% 70cl LAPHROAIG
   2539762 Laphroaig F Oak 40% 100cl LAPHROAIG
   2292863 Laphroaig PX Cask 48% 100cl LAPHROAIG
   2541048 Laphroaig The 1815 Ed 48% 70cl LAPHROAIG
   1876451 Macallan 18YO 43% 70cl MACALLAN
   3190583 Macallan 25YO 43% 70cl MACALLAN
   3190584 Macallan 30YO 43% 70cl MACALLAN
   3378617 MACALLAN 72YO GENESIS MACALLAN
   3454066 Macallan Boutiq 2019 52% 70cl MACALLAN
   4775738 Macallan Boutique 2020 LE 52.0% 70cl MACALLAN
   5284991 Macallan Classic Cut 2022 LE 52.5% 70cl MACALLAN
   4775695 Macallan Classic Cut LE 55.0% 70cl MACALLAN
   3094505 Macallan Concept 1 40% 70CL MACALLAN
   3455000 Macallan Concept 2 LE 40.0% 70cl MACALLAN
   4775739 Macallan Concept 3 LE 40.8% 70cl MACALLAN
   4775734 Macallan Distil London LE 57.5% 70cl MACALLAN
   5284988 Macallan Double Cask 30YO LE 43% 70cl MACALLAN
   4775737 Macallan Double Csk 18 43.0% 70cl MACALLAN
   5284989 Macallan Dyw New York LE 49.5% 70cl MACALLAN
   4775730 Macallan East Elc Blk LE 50.0% 70cl MACALLAN
   4270874 Macallan Easter Elchies Bl 49.2% 70Cl MACALLAN
   4775731 Macallan Edition 6 LE 48.6% 70cl MACALLAN
   2712310 Macallan Enigma 44.9% 70cl MACALLAN
   4782284 Macallan Enigma 44.9% 75cl MACALLAN
   3505624 Macallan Estate 43% 70Cl MACALLAN
   2014719 Macallan Estate Rv 45,7% 70cl MACALLAN
   3454070 Macallan Excep Cask 1950 53.4% 70cl MACALLAN
   3872879 Macallan Except Cask 12 Le 64.6% 70Cl MACALLAN
   3872880 Macallan Except Cask 22 Le 57.6% 70Cl MACALLAN
   2584424 Macallan F&R 1937 B1974 43% 70cl MACALLAN
   2583531 Macallan F&R 1940 B1975 43% 70cl MACALLAN
   2584471 Macallan F&R 1947 B1962 45.4% 70cl MACALLAN
   3088239 Macallan F&R 1949 B935 41.1% 70cl MACALLAN
   2595681 Macallan F&R 1950 B598 46.7% 70cl MACALLAN
   3088238 Macallan F&R 1950 B600 51.7% 70cl MACALLAN
   4270875 Macallan F&R 1977 48.5% 70Cl MACALLAN
   3454069 Macallan F&R 1989 MACALLAN
   2797670 Macallan F&R 1990 58.2% 70 CL MACALLAN
   2797671 Macallan F&R 1991 MACALLAN
   5284585 Macallan Fine & Rare 1940 LE 43% 70cl MACALLAN
   5284583 Macallan Fine & Rare 1947 LE 45.4% 70cl MACALLAN
   5284581 Macallan Fine & Rare 1952 LE 50.8% 70cl MACALLAN
   5284584 Macallan Fine & Rare 1954 LE 50.2% 70cl MACALLAN
   5284582 Macallan Fine & Rare 1976 LE 45.5% 70cl MACALLAN
   4775692 Macallan Fine & Rare 40 LE 43.0% 70cl MACALLAN
   4775696 Macallan Fine & Rare 50 LE 51.7% 70cl MACALLAN
   4775727 Macallan Fine & Rare 52 LE 48.0% 70cl MACALLAN
   3872881 Macallan Fine & Rare 79 Le 57.2% 70Cl MACALLAN
   4775736 Macallan Fine & Rare 85 LE 46.8% 70cl MACALLAN
   4775693 Macallan Fine & Rare 88 LE 46.7% 70cl MACALLAN
   4775694 Macallan Fine & Rare 89 LE 55.2% 70cl MACALLAN
   3454071 Macallan Folio 5 43% 70cl MACALLAN
   4775729 Macallan Folio 6 LE 43.0% 70cl MACALLAN
   3157965 Macallan GAT 3 43.8% 70cl MACALLAN
   3454065 Macallan GAT 4 LE 46.8% 70cl MACALLAN
   3507801 Macallan GAT 5 44.4% 70cl MACALLAN
   3157966 Macallan Genesis 72YO 42% 70cl MACALLAN
   5226781 Macallan Harmony F.Cacao TRX LE 40% 70cl MACALLAN
   5284586 Macallan Home Collect TRX LE 43.5% 70cl MACALLAN
   2712315 Macallan Lumina 41.3% 70cl MACALLAN
   4782282 Macallan Lumina 41.3% 75cl MACALLAN
   3242491 Macallan M Black 45% 70cl MACALLAN
   5226778 Macallan M Copper LE 42% 70cl MACALLAN
   2315307 Macallan M Decanter 44.5% 70cl MACALLAN
   3779995 Macallan M Decanter 45.9% 70cl MACALLAN
   4775732 Macallan M Decanter LE 45.0% 70cl MACALLAN
   4775743 Macallan Mac Esc 04 LE 61.5% 70cl MACALLAN
   4775744 Macallan Mac Esc 08 LE 65.0% 70cl MACALLAN
   4775746 Macallan Mac Esc 95 LE 55.9% 70cl MACALLAN
   2232498 Macallan Makers Ed 42,8% 70cl MACALLAN
   3103379 Macallan Mast Of Photogr 7 43.7% 70Cl MACALLAN
   2452268 Macallan No 6 43% 70cl MACALLAN
   2227223 Macallan Oscuro 46,5% 70cl MACALLAN
   2712314 Macallan Quest 40% 100cl MACALLAN
   3157963 Macallan Quest 40% 70cl MACALLAN
   4444204 Macallan Quest CNY LE 40% 2x100cl MACALLAN
   2438738 Macallan Rare Cask 48% 70cl MACALLAN
   3094997 Macallan Rare Ck Blk LED 48% 70CL MACALLAN
   5284990 Macallan Reach  LE 41.6% 70cl MACALLAN
   4775733 Macallan Red Collect 40 LE 48.1% 70cl MACALLAN
   4180848 Macallan Red Collect 40Yo+50Yo+60Yo 70Cl MACALLAN
   4775740 Macallan Red Collect 50 LE 45.1% 70cl MACALLAN
   4775741 Macallan Red Collect 60 LE 44.3% 70cl MACALLAN
   4775728 Macallan Red Collect 71 LE 41.6% 70cl MACALLAN
   4775742 Macallan Red Collect 74 LE 42.6% 70cl MACALLAN
   4775691 Macallan Red Collect 78 LE 42.2% 70cl MACALLAN
   2014720 Macallan Select Oak 40% 100cl MACALLAN
   4775745 Macallan Sir P Blake 67 LE 46.7% 70cl MACALLAN
   4775735 Macallan Sir P Blake B LE 47.7% 70cl MACALLAN
   5284987 Macallan Tales Volume 1 LE 44.6% 70cl MACALLAN
   2712313 Macallan Terra 43.8% 70cl MACALLAN
   4782283 Macallan Terra 43.8% 75cl MACALLAN
   2582910 Mar de Frades Albariño 75cl MAR DE FRADES
   1000608 M&C Brut Imp 75cl MOET & CHANDON
   2258002 M&C Brut Imp TP 2x75cl MOET & CHANDON
   3058930 M&C Brut Imp TP EOY 2x75cl MOET & CHANDON
   2363141 M&C Ice Imperial 75cl MOET & CHANDON
   2641041 M&C Ice Rose 75cl MOET & CHANDON
   1000614 M&C Nectar 75cl MOET & CHANDON
   2584606 M&C Nectar Imperial Rose 75cl MOET & CHANDON
   2457534 M&C Reserve Imperial GB 75cl MOET & CHANDON
   1041126 M&C Rose 75cl MOET & CHANDON
   2392987 M&C Vintage Blanc  75cl MOET & CHANDON
   1909513 M&C Vintage Rose 75cl MOET & CHANDON
   2375408 M&Chandon Brut EOY LE  75cl MOET & CHANDON
   2466258 M&Chandon Brut Imp 20cl MOET & CHANDON
   1876108 M&Chandon Brut Imp Magnum  150cl MOET & CHANDON
   2699904 M&Chandon Rose EOY LE  75cl MOET & CHANDON
   1925918 Ruinart Blanc de Blancs  75cl RUINART
   2338784 Ruinart R de Ruinart  75cl RUINART
   1925919 Ruinart Rose  75cl RUINART
   1000596 V Clicquot Brut 75cl VEUVE CLICQUOT
   1041131 V Clicquot Brut TP 2x75cl VEUVE CLICQUOT
   1000599 V Clicquot Brut Vintage 75cl VEUVE CLICQUOT
   2991993 V Clicquot Colorama 75cl VEUVE CLICQUOT
   2457609 V Clicquot Demi Sec 75cl VEUVE CLICQUOT
   1879779 V Clicquot Ice Jacket  75cl VEUVE CLICQUOT
   1000597 V Clicquot La Grande Dame 75cl VEUVE CLICQUOT
   2544100 V Clicquot Rich 75cl VEUVE CLICQUOT
   1878221 V Clicquot Rose 75cl VEUVE CLICQUOT
   3115752 V Clicquot Rose Colorama 75cl VEUVE CLICQUOT
   2457551 V Clicquot Saint Petersbourg 75cl VEUVE CLICQUOT
   2080192 V Clicquot Vintage Rose 75cl VEUVE CLICQUOT
   2520534 Veuve Clicquot Yellow Label Brut 150cls VEUVE CLICQUOT
   2058175 Yamazaki 12YO 43% 70cl YAMAZAKI
   2545497 Yamazaki 18YO 43% 70cl YAMAZAKI
   5074720 Yamazaki 25YO 43% 70cl YAMAZAKI
   3386422 Yamazaki Distillers Res 43% 70cl YAMAZAKI
 4. OM PRODUKTERNA ÄR FELAKTIGA

Som konsument har du vissa legala rättigheter om Produkterna är felaktiga, eller i övrigt avviker från vad som framgått av beskrivningen. Rådgivning om dina rättigheter finns tillgängligt från din kommunala konsumentvägledning. Ingenting i Villkoren påverkar dessa legala rättigheter.

 1. RETURER OCH REKLAMATIONSRÄTT

Garanti och reklamationsrätt gäller endast mot uppvisande av kvitto.

Om du, av någon anledning, inte är nöjd med produkterna kan du returnera dem inom sextio (60) dagar. Inga återbetalningar sker för alkoholhaltiga drycker eller rabatterade föremål. Du måste alltid kunna uppvisa bevis för köpet.

Observera att eventuella fel på en vara skall anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts, detta inom skälig tid (2 månader).

Kontakta oss på Customerservice.sweden@dufry.com och ange ditt ordernummer, vilken vara det gäller samt en bild som visar defekten.

Enligt konsumentköplagen är det inte möjligt att reklamera en vara vid missnöje då vi ej har någon nöjdhetsgaranti.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

 1. BETALNING

  1. Du är inte skyldig att köpa Produkter som du har förbeställt genom Reserve & Collect. Om du ändrar dig när du skall betala och upphämta Produkterna kan du välja att inte köpa Produkterna eller att ersätta Produkterna med andra föremål som för tillfället finns tillgängliga i butiken. Du kommer då att betala det pris som visas i butik för dessa föremål.

  2. Om du inte längre önskar köpa Produkterna har du också möjlighet att avbeställa din order via Hemsidan innan ditt avgångsdatum eller genom att informera personal i butiken.

  3. I butik accepterar vi betalning i varierande valutoroch med de vanligaste bank- och kreditkorten. Om du önskar betala i en annan valuta än SEK bestäms valutakursen, för den valuta som du önskar att betala med, i enlighet med våra butiksvillkor på dagen för köpet.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH GARANTIER

  1. Mot bakgrund av det som stadgas i klausul 12.4 vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten i den information som tillhandahålls på Hemsidan. Vi lämnar emellertid inga utfästelser eller garantier, explicita eller implicita, lagstadgade eller övriga, avseende innehållet på eller tillgängligheten av Hemsidan eller att den kommer vara uppdaterad, korrekt, att felaktigheter korrigeras eller att Hemsidan och servern är fria från virus eller buggar eller representerar den fulla funktionaliteten, korrektheten eller riktigheten av Hemsidan. Vi är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot dig för förlust av innehåll eller material som laddats upp på eller som överförts via Hemsidan. Vi är inte ersättningsskyldiga för skada eller förlust som härrör från agerande som vidtagits mot bakgrund av sådant material eller information som Hemsidan tillhandahållit.

  2. Om vi inte efterlever Villkoren är vi ansvariga för sådana direkta förluster eller skador som du lider, under förutsättning att dessa är en förutsägbar följd av vårt avtalsbrott. Förlust eller skada är en förutsägbar följd om de är en uppenbar följd av avtalsbrottet eller om de övervägdes av dig och oss då vi ingick avtalet. I den utsträckning som tillåts av gällande rätt är vi inte ersättningsskyldiga gentemot dig för andra skador av något slag, inklusive indirekta-, speciella-, följd- eller oavsiktliga skador eller andra skador som uppkommit direkt eller indirekt till följd av din användning av (eller din oförmåga att använda) Hemsidan eller Reserve & Collect.

  3. Vi tillhandahåller endast Produkterna för privat bruk. Du samtycker till att inte använda Produkterna i kommersiella-, affärs- eller återförsäljningssyften och vi är inte ersättningsskyldiga gentemot dig för förlust av vinst, affärer, affärsmöjligheter eller avbrott i affärsverksamhet.

  4. Inte på något sätt exkluderar eller begränsar vi vår ersättningsskyldighet om fråga är om:

   1. dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet; och

   2. bedrägeri eller vilseledande.

 1. DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

  1. Du är ansvarig för all aktivitet under tiden som du använder Hemsidan och för ditt datorsystems säkerhet. Du är ersättningsskyldig för all förlust och skada som uppkommer i förhållande till oss, med undantag för förluster som är hänförliga till en för dig okänd tredje part som medvetet missbrukar dina inloggningsuppgifter.

  2. Vi förhåller oss rätten att avsluta ditt användarkonto på Hemsidan om du inte efterlever Villkoren eller tillämpliga lagar och förordningar som aktualiseras vid användandet av vår Hemsida. Du kan när som helst ändra dina kontouppgifter eller avsluta ditt användarkonto via Hemsidan eller genom att kontakta vår kundservice genom att använda kontaktuppgifterna i klausul 17 nedan.

  3. Du får inte använda Hemsidan för olagliga eller bedrägliga syften. Du får inte missbruka Hemsidan genom att introducera virus, Trojaner, maskar, logiska bomber eller annat illvilligt eller tekniskt skadligt material. I synnerhet får du inte obehörigen tillgå, störa eller skada Hemsidan, eller en del av Hemsidan, utrustning eller nätverk på vilken Hemsidan tillhandahålls från, mjukvara som används i anslutning till tillhandahållandet av Hemsidan eller utrustning, mjukvara eller hemsida som ägs eller används av en tredje part. Du får inte angripa Hemsidan via en denial-of-service-attack.

  4. Utan att det påverkar övriga rättigheter eller rättsmedel, förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för ersättning av alla kostnader eller förluster (på ersättningsgrundande bas) som följer av ditt avtalsbrott mot klausul 13.3 samt att avslöja sådan information för brottsbekämpande organ, på sätt som vi rimligen kan anse vara nödvändigt.

 1. OMSTÄNDIGHETER BORTOM VÅR KONTROLL

  1. Vi är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot dig för eventuell underlåtenhet, eller dröjsmål, avseende fullgörandet av våra förpliktelser enligt Villkoren om det orsakats av Omständighet bortom vår kontroll.

  2. Vid tillämpningen av dessa villkor, innebär en ”Omständighet bortom vår kontroll” en händelse eller ett skeende bortom vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, lock-outs eller annan arbetsnedläggelse av tredje part, leverantörs försening eller övrig avvikelse från sina skyldigheter, civila uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (förklarat eller inte) eller hot om eller förberedelse inför krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemier eller andra naturkatastrofer eller störningar i offentliga eller privata kommunikationsnätverk.

  3. I fall av en Omständighet bortom vår kontroll, som påverkar våra förpliktelser gentemot dig enligt ett avtal mellan oss, meddelar vi dig så snart som rimligen är möjligt.

 1. BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Med hänsyn till det som stadgas i klausul 16 nedan får du inte ladda ned, kopiera, använda, efterlikna eller för kommersiella ändamål utnyttja immaterialrättslig eller annan information eller innehåll på Hemsidan inklusive, men inte begränsat till; bilder, pris eller beskrivning av Produkterna eller varumärkeskännetecken, varumärkesnamn eller logotyper. Detta inkluderar kopior eller derivat skapade för tredje man. Användning av datautvinning, robotar eller annan typ av informationssamlande- och/eller komprimerings- eller dekomprimeringsverktyg är strängt förbjudet.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All immateriellegendom och andra patentskyddande rättigheter (i) på Hemsidan och dess innehåll, och (ii) i varumärken, domännamn och produktnamn som används på Hemsidan, ägs och är uteslutande förbehållna Nuance Group (Sverige) AB, Dufry AG och/eller dess dotterbolag, deras licensgivare eller varumärkesägare som levererar Produkterna. Användningen av sådana rättigheter, utan uttryckligt och skriftligt medgivande från Nuance Group (Sverige) AB, Dufry AG och/eller dess dotterbolag eller den relevanta varumärkesägaren, är strängt förbjudet.

 1. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om din förbeställning, vänligen besök FAQ på Hemsidan eller kontakta vår kundservice och uppge dina konto- eller beställningsdetaljer. Du kan kontakta vår kundservice via email Customer.ServiceSweden@dufry.com.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER / PROCESSING OF PERSONAL DATA

  1. Personuppgifter behandlas och används i enlighet med vår Sekretesspolicy. Genom att använda Hemsidan och/eller Reserve & Collect godkänner du behandlingen.

  2. Bestämmelserna om behandlingen av användares personuppgifter vid användning av Hemsidan och/eller Reserve & Collect framgår av Sekretesspolicyn som bifogas till de olika blanketterna för informationsinsamling som kan finnas på Hemsidan och/eller när du använder Reserve & Collect.

  3. För att samla information rörande användningen av Hemsidan används ”cookies”. För detaljerad information om hur DUFRY använder cookies, vänligen se Sekretesspolicyn.

 2. FEEDBACK

  1. Vi välkomnar dina synpunkter och feedback avseende Hemsidan och våra tjänster samt recensioner av våra Produkter. Personuppgifter som du tillhandahåller oss när du lämnar synpunkter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 3. ÖVRIGA VIKTIGA VILLKOR

  1. Vi får, utan att inhämta ditt samtycke, överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan organisation.

  2. Varje avtal som ingås enligt Villkoren sker mellan dig och oss. Ingen annan person har rätt att göra gällande Villkorens innehåll.

  3. Om någon bestämmelse i dessa Villkor, som strider mot god sed och som medför en väsentlig obalans till din nackdel, prövas av domstol eller annan behörig myndighet och den i sin prövning finner att bestämmelsen ska jämkas eller lämnas utan hänsyn, skall övriga bestämmelser i Villkoren fortsätta att gälla om du efterfrågar det och under förutsättning att Villkoren fortsättningsvis kan verkställas med i övrigt oförändrat innehåll.

  4. Om vi inte påpekar att du ska fullgöra någon av dina skyldigheter enligt Villkoren, eller om vi inte gör gällande våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär inte det att vi har avsagt oss våra rättigheter gentemot dig eller att du inte måste fullgöra dina skyldigheter. Om vi avstår från att göra gällande att du brustit i dina förpliktelser kommer det att ske skriftligen. Det innebär inte att vi kommer att avstå från att göra gällande kommande avtalsbrott från din sida.

  5. Villkoren, som kan komma att ändras, utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende dina rättigheter och skyldigheter när du använder Hemsidan och/eller Reserve and Collect.

  6. För dessa Villkor gäller svensk lagstiftning. Du och vi är överens om att uttryckligen avstå från annat lands lag som kan vara tillämplig samt att alla tvister skall avgöras i domstol i Göteborg/Stockholm, Sverige.

 

.